Habitatge unifamiliar, a Estanyol

Casa unifamiliar aïllada construïda amb obra vista en la seva totalitat. Destaca la cornisa.